Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 30 oktober 2018.

Voorafgaand aan de Algemene Voorwaarden

Een Mindfulness Training is een aandachtstraining. Dat betekent dat we met aandacht kijken naar wat er zich voordoet: gedachten, lichamelijke sensaties, emoties. Doordat we hier aandacht aan schenken kan het zijn dat je nieuwe dingen ervaart, of dat je dingen intenser ervaart. Het kan dan bijvoorbeeld zo zijn dat je je al moe voelde, maar dat je wanneer je een Mindfulness oefening gaat doen extra moe voelt. Dit hoort er bij. Soms kan het ook voorkomen dat tijdens het oefenen pijnlijke, onverwachte herinneringen en/of emoties opkomen. Dit kan onplezierig zijn. Met Mindfulness trainen we om bij deze ervaringen te kunnen zijn. Ook als dit soms lastig is. De uitnodiging is om open te zijn naar wat er dan ook maar is, het niet te veroordelen, geduld te hebben met wat er is en zien of er iets en wat er gebeurt.

Mindfulness is geen therapie

Mindfulness is een aandachtstraining. Het is geen therapie of praatgroep. We besteden in de activiteiten weinig aandacht aan de inhoud van onze persoonlijke verhalen. Bijvoorbeeld hoe het komt dat we ergens last van hebben of wat er aan mooie en minder mooie momenten in de afgelopen week gebeurd zijn. Dat wil niet zeggen dat dit niet belangrijk is, maar met Mindfulness trainen we iets anders. Wat we doen is kijken naar hoe we ons hiertoe verhouden.

Contra-indicaties

Er zijn een aantal contra-indicaties voor deelname aan Mindfulness Trainingen:
– Kwetsbaarheid voor psychosen
– Ernstige stemmingsstoornissen (zware depressie, manie, angst)
– Alcohol-/drugsverslaving
– Acute trauma

Mocht je twijfel hebben om deel te nemen, neem gerust contact op. Samen kunnen we dan kijken wat voor je past. Hierbij maken we een verantwoordelijke afweging tussen a) jouw situatie en wensen, en b) wat wij je kunnen bieden en of dit aansluit bij je en jouw situatie.

Algemene Voorwaarden InnerSeeing

 

1. Inschrijving

Deelnemers aan trainingen en andere activiteiten zijn ingeschreven (behoudens punt 2): – zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van het contactformulier, of – wanneer ze eenduidig per email hebben aangegeven zich in te willen schrijven voor een activiteit

2. Intake en Kennismaking

Voor deelname aan een activiteit vindt er een intake plaats en wanneer nodig een kennismakinggesprek. De daadwerkelijke inschrijving is afhankelijk van het resultaat van dit intake/ kennismakingsgesprek. Het staat InnerSeeing vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

3. Betalingsvoorwaarden

De deelnemer ontvangt een factuur die binnen 14 dagen na de factuurdatum dient te worden voldaan, tenzij met InnerSeeing anders overeengekomen wordt.
Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht. Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat InnerSeeing dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen. Bij creditering zal InnerSeeing de bedragen binnen 14 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

4. Annulering en annuleringskosten

Annuleren kan alleen schriftelijk of via e-mail. De datum van ontvangst van de brief of mail is bindend.
4.1. Bij annulering tot 14 dagen voor de start van de activiteit wordt € 50,-  administratiekosten gerekend.
4.2. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan). Ook bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
4.3. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan InnerSeeing), wordt slechts €50 administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.

5. Verzetten en verschuiven van data

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een activiteit, naar een andere datum, geldt als annuleren. Dit kan alleen na instemming van InnerSeeing en na betaling van de bijbehorende administratiekosten.

6. Afgelasten van activiteiten

InnerSeeing heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of opleiding te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een activiteit vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers in de week voor aanvang van de opleiding ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. InnerSeeing vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.

7. Afzeggen van individuele afspraken

Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch, per mail of per sms. Bij te laat afmelden worden kosten gerekend (€ 25 per sessie).

8. Activiteiten in opdracht van derden

InnerSeeing kan activiteiten ontwikkelen en geven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, of stichting of vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma voor de eigen groep/instelling, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma en globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

9. Algemene opmerkingen

9.1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Sanne Schoonbeek of Peter Gill namens InnerSeeing.
9.2. Iedere aansprakelijkheid van Sanne Schoonbeek of Peter Gill is beperkt tot de hoogte van het niet verbruikte cursusgeld.
9.3. InnerSeeing zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
9.4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

10. Copyright & Rechten

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens activiteiten, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de InspiratieMail van InnerSeeing (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Sanne Schoonbeek en Peter Gill van InnerSeeing en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving.
Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.innerseeing.com verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

11. Verwerking persoonlijke gegevens

11.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van InnerSeeing persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. InnerSeeing verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
11.2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt InnerSeeing nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

12. Gegevens InnerSeeing

InnerSeeing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer XXXXXX.
Eigenaar is Sanne Schoonbeek. Zakelijk partner van Sanne Schoonbeek is Peter Gill lid van VVM, VMBN & CRKBO. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer XXXX.

Adresgegevens

InnerSeeing
Postbus SDFG
4527 TT Utrecht
info@innerseeing.com
www.innerseeing.com

Scroll naar top